Kendo nelle Marche


Lascia un commento

Miyazaki vs Tajima

  English version

Due grandissimi del Kendo, ora entrambi Hachidan, in due edizioni della principale competizione in terra giapponese, l’All Japan Kendo Championship!

*** *** ***

Avete già letto il programma del prossimo Trofeo dell’Adriatico?

Tutte le info sono al seguente link. Se avete domande da porci non esitate a contattarci!

http://trofeodelladriatico.wordpress.com/programma/

 


1 Commento

Kyoto Taikai 2013

Dopo l’antipasto di ieri ecco il resto del pasto 😀

Ai nomi che vedete evidenziati in rosso sono associati dei tag che richiamano articoli inerenti al tag stesso.

Nello specifico di questo articolo abbiamo associato ai nomi dei Maestri che vedete qui sotto, un tag, quindi un link, a tutti gli articoli che li riguardano 😉

Kamei Toru – Takahashi Toshiaki

Sakata Toshio –  Yoshihisa Eto

Miyazaki Hiroshi –  Kazuhiro Miyamoto

Yoshida Kazuhide – Toshio Marubashi

Tanaka Hiroaki – Sato Makoto

Hiromasa Nishiyama – Hamaguchi Masayuki

Onda Koji – Kanzaki Hiroshi

Yamanaka Yosuke – Hama Seishi

Koichi Hasegawa – Aichi Hirai

Kurita KazuIchiro – Takamura Katsuhito

Shimizu Shinji – Kishimoto Katsunobu

Miyagi Koji – Honda Shinichi

Koda – Funatsu Shinji

Furukawa Kazuo – Hayato Kajiya

Tajima Makoto – Katsura Sato

Asami Hiroshi – Yasuhiro Nakanishi

Akira Aida –  Toda Tadao

Hoki Masayoshi – Ishizuka Yoshifumi 

Osamu Asano – Kenichi Ishida

Yamazaki Yoshio – Konishi Shiro

Hayashi Kunio – Suzuki Yasushi

Ota Tadanori – Shimano Masahiro