Kendo nelle Marche


1 Commento

109° All Japan Kyoto Enbu Taikai by NHK

Il famoso canale NHK ha realizzato un lungo servizio riguardo l’ultimo Taikai di Kyoto.

Oltre a personaggi internazionali, in questo servizio c’è anche un pezzo d’Italia, ma non sveliamo nulla… 😉

Take a look!


4 commenti

Gianfranco Moretti al 109° Kyoto Taikai

Il Presidente Moretti con suo figlio Andrea agli EKC in Polonia
credits – Le Donne del Kendo

Dopo aver pubblicato il video del Responsabile della Nazionale W.Pomero, ora tocca al Presidente Gianfranco Moretti, anch’egli presente all’ultimo Taikai tenutosi a Kyoto.


1 Commento

Kyoto Taikai 2013

Dopo l’antipasto di ieri ecco il resto del pasto 😀

Ai nomi che vedete evidenziati in rosso sono associati dei tag che richiamano articoli inerenti al tag stesso.

Nello specifico di questo articolo abbiamo associato ai nomi dei Maestri che vedete qui sotto, un tag, quindi un link, a tutti gli articoli che li riguardano 😉

Kamei Toru – Takahashi Toshiaki

Sakata Toshio –  Yoshihisa Eto

Miyazaki Hiroshi –  Kazuhiro Miyamoto

Yoshida Kazuhide – Toshio Marubashi

Tanaka Hiroaki – Sato Makoto

Hiromasa Nishiyama – Hamaguchi Masayuki

Onda Koji – Kanzaki Hiroshi

Yamanaka Yosuke – Hama Seishi

Koichi Hasegawa – Aichi Hirai

Kurita KazuIchiro – Takamura Katsuhito

Shimizu Shinji – Kishimoto Katsunobu

Miyagi Koji – Honda Shinichi

Koda – Funatsu Shinji

Furukawa Kazuo – Hayato Kajiya

Tajima Makoto – Katsura Sato

Asami Hiroshi – Yasuhiro Nakanishi

Akira Aida –  Toda Tadao

Hoki Masayoshi – Ishizuka Yoshifumi 

Osamu Asano – Kenichi Ishida

Yamazaki Yoshio – Konishi Shiro

Hayashi Kunio – Suzuki Yasushi

Ota Tadanori – Shimano Masahiro