Kendo nelle Marche


1 Commento

Kyoto Taikai 2013

Dopo l’antipasto di ieri ecco il resto del pasto ūüėÄ

Ai nomi che vedete evidenziati in rosso sono associati dei tag che richiamano articoli inerenti al tag stesso.

Nello specifico di questo articolo abbiamo associato ai nomi dei Maestri che vedete qui sotto, un tag, quindi un link, a tutti gli articoli che li riguardano ūüėČ

Kamei Toru РTakahashi Toshiaki

Sakata Toshio Р Yoshihisa Eto

Miyazaki Hiroshi Р Kazuhiro Miyamoto

Yoshida Kazuhide –¬†Toshio¬†Marubashi

Tanaka Hiroaki РSato Makoto

Hiromasa Nishiyama –¬†Hamaguchi¬†Masayuki

Onda Koji – Kanzaki Hiroshi

Yamanaka Yosuke – Hama Seishi

Koichi Hasegawa – Aichi Hirai

Kurita KazuIchiro – Takamura Katsuhito

Shimizu Shinji РKishimoto Katsunobu

Miyagi Koji – Honda Shinichi

Koda – Funatsu Shinji

Furukawa Kazuo РHayato Kajiya

Tajima Makoto РKatsura Sato

Asami Hiroshi – Yasuhiro Nakanishi

Akira Aida Р Toda Tadao

Hoki Masayoshi РIshizuka Yoshifumi 

Osamu Asano – Kenichi Ishida

Yamazaki Yoshio РKonishi Shiro

Hayashi Kunio РSuzuki Yasushi

Ota Tadanori – Shimano Masahiro