Kendo nelle Marche


Lascia un commento

Hachidan al Kanagawa Kendo Festival 2015

Tagashira Hiroshi vs Miyazaki Masahiro

Takizawa Kenji vs Kuboki Fumio

Kono Minorukyo- Iwao Yukio

Kono Minorukyo- Yasuoka Takashikyo

Uchida Hideyuki  – Shiina Haruo

Sawa-bu Tetsuya – Yasuoka Takashi

Tajima Tokai – Sato Shoji

Sawa-bu Tetsuya – Matsubara Chi

Koyama Norio – Maki Yoshimasa

Oshiba Nobuo – Yoshino Teruo

Takei Koji – Hidaka Noriyuki

Nakajima Haruhiko – Maki Yoshimasa

Ishihara Kazuhiko – Hidaka Noriyuki

Okami Hiroaki – Ando Mamoru

Miyazaki Fumihiro – Takano Tsutomu