Kendo nelle Marche


3 commenti

99 anni

e praticare ancora Kendo.

Eh sì, pochi giorni fa abbiamo visto che si può pratica Kendo fino a 90 anni. Qui siamo andati oltre, ben novantanove!!

E’ il caso di Ota Sensei, che si è presentato anch’egli all’ultimo Kyoto Taikai come vediamo nel video qui di seguito.

Qui lo vediamo assieme a Alex Bennet.

credits – Alex Bennet


Lascia un commento

Sakudo vs Hamasaki @ Kyoto

Tra i vari video che Kendo World ha pubblicato sul suo canale youtube relativi al Kyoto Taikai di quest’anno, ce n’è uno particolare, quello tra Sakudo Sensei ed Hamasaki Sensei.


1 Commento

Kyoto Taikai 2013

Dopo l’antipasto di ieri ecco il resto del pasto 😀

Ai nomi che vedete evidenziati in rosso sono associati dei tag che richiamano articoli inerenti al tag stesso.

Nello specifico di questo articolo abbiamo associato ai nomi dei Maestri che vedete qui sotto, un tag, quindi un link, a tutti gli articoli che li riguardano 😉

Kamei Toru – Takahashi Toshiaki

Sakata Toshio –  Yoshihisa Eto

Miyazaki Hiroshi –  Kazuhiro Miyamoto

Yoshida Kazuhide – Toshio Marubashi

Tanaka Hiroaki – Sato Makoto

Hiromasa Nishiyama – Hamaguchi Masayuki

Onda Koji – Kanzaki Hiroshi

Yamanaka Yosuke – Hama Seishi

Koichi Hasegawa – Aichi Hirai

Kurita KazuIchiro – Takamura Katsuhito

Shimizu Shinji – Kishimoto Katsunobu

Miyagi Koji – Honda Shinichi

Koda – Funatsu Shinji

Furukawa Kazuo – Hayato Kajiya

Tajima Makoto – Katsura Sato

Asami Hiroshi – Yasuhiro Nakanishi

Akira Aida –  Toda Tadao

Hoki Masayoshi – Ishizuka Yoshifumi 

Osamu Asano – Kenichi Ishida

Yamazaki Yoshio – Konishi Shiro

Hayashi Kunio – Suzuki Yasushi

Ota Tadanori – Shimano Masahiro