Kendo nelle Marche


Lascia un commento

Miyazaki & Kata

Oggi vi mostriamo i due fratelli Miyazaki, Masahiro, 8°dan dal 2009, e Fumihiro, che ha superato l’esame da 8°dan a Kyoto nel 2012, che eseguono una dimostrazione di Nihon Kendo no Kata al Kanagawa Kendo Festival dello scorso Febbraio.

*** *** ***

Informazioni sull’evento di Gradara al seguente link:

https://kendonellemarche.wordpress.com/2016/12/11/lo-stage-delladriatico-2526-febbraio-2017/


Lascia un commento

Hachidan al Kanagawa Kendo Festival 2015

Tagashira Hiroshi vs Miyazaki Masahiro

Takizawa Kenji vs Kuboki Fumio

Kono Minorukyo- Iwao Yukio

Kono Minorukyo- Yasuoka Takashikyo

Uchida Hideyuki  – Shiina Haruo

Sawa-bu Tetsuya – Yasuoka Takashi

Tajima Tokai – Sato Shoji

Sawa-bu Tetsuya – Matsubara Chi

Koyama Norio – Maki Yoshimasa

Oshiba Nobuo – Yoshino Teruo

Takei Koji – Hidaka Noriyuki

Nakajima Haruhiko – Maki Yoshimasa

Ishihara Kazuhiko – Hidaka Noriyuki

Okami Hiroaki – Ando Mamoru

Miyazaki Fumihiro – Takano Tsutomu